Герб
Средняя школа № 34 г. Могилева
Познавая самого себя, мы познаем весь мир!
Не проста ў словы я гуляю, на роднай мове размаўляю
«Могилев в лицах»

Музей боевой славы

Совет ТОС  микрозоны № 9

Безопасный маршрут

Центр допризывной подготовки

Первичная организация БРСМ СШ №34Год науки
Паліца 6. Печать E-mail
21.04.2013

1. Дыдактычны і раздатачны матэрыял

5 клас
1. Тэст 1. Паўтарэнне вывучанага ў 4 класе
2. Тэст 2. Структура слова, словаўтварэнне і арфаграфія
3. Тэст 3. Назоўнік
4. Тэст 4. Прыметнік
5. Тэст 5. Лічэбнік
6. Тэст 6. Займеннік
7. Падоўжаныя зычныя
8. Правапіс ў
9. Зычныя д-дз, т-ц’
10. Мяккі знак і апостраф
11. Зычныя гукі
12. Правапіс галосных і іх спалучэнняў
13. Склал і націск
14. Гукі мовы і літары. Літары е, ё, ю, я
15. Сінтаксіс і пунктуацыя (падагульненне)
16. Простая мова і дыялог
17. Складаны сказ
18. Сказы сазвароткамі
19. Сказы з аднароднымі членамі
20. Даданыя члены сказа. Развітыя сказы
21. Галоўныя члены сказа. Неразвітыя сказы
22. Сказ. Будова сказаў. Парадак слоў у сказе
23. Сказ. Віды сказаў па мэце выказвання
24. Сінтаксіс і пунктуацыя. Словазлучэнне
25. Паўтарэнне вывучанага ў 1-4 класах
26. Тэст па тэме " Арфаграфія" (тэорыя)
27. Тэст па тэме «Фанетыка» (тэорыя)
28. Даданыя члены сказа. Развітыя сказы
29.Сінтаксіс і пунктуацыя (падагульненне)

6 клас
1. Асаблівасці правапісу канчаткаў назоўнікаў у адзіночным ліку
2. Лічэбнік(падагульненне)
3. Часы дзеяслова
4. Паўтарэнне вывучанага у 5 класе
5. Значымыя часткі слова. Змяненне і ўтварэнне слоў
6. Аснова і канчатак. Корань. Прыстаўка, суфікс
7. Правапіс прыставак. Літары й, ы пасля прыставак
8. Асноўныя спосабы ўтварэння слоў
9. Ўтварэнне і правапіс складаных слоў
10. Словаўтварэнне і арфаграфія(падагульненне)
11. Назоўнік як часціна мовы. Назоўнікі агульныя і ўласныя
12. Назоўнікі адушаўлёныя і неадушаўлёныя, зборныя і рэчыўныя
13. Род і лік назоўнікаў
14. Канчаткі назоўніка
15. Скланенне назоўнікаў. Асновы назоўнікаў
16. Асаблівасці правапісу канчаткаў назоўнікаў у адзіночным ліку
17. Асаблівасці правапісу канчаткаў назоўнікаў у множнага ліку. Скла прозвішчаў і назваў населеных пунктаў
18. Разнаскланяльныя і нескланяльныя назоўнікі
19. Назоўнікі з памяншальна-ласкальнымі суфіксамі
20. Ўтварэнне і правапіс складаных назоўнікаў
21. Назоўнік(падагульненне)
22. Правапіс не(ня), ні з назоўнікамі

7 клас
1. Паўтарэнне вывучанага ў 5-6 класах
2. Дзеяслоў як часціна мовы. Правапіс не, ні з дзеясловамі
3. Неазначальная форма дзеяслова. Зваротныя дзеясловы
4. Асабовыя і безасабовыя дзеясловы
5. Пераходныя і непераходныя дзеясловы
6. Трыванні дзеяслова. Правапіс суфіксаў дзеясловаў
7. Часы дзеясловаў
8. Спражэнне жзеясловаў
9. Лады дзеясловаў
10. Дзеяслоў (падагульненне)
11. Дзеепрыметнік як дзеяслоўная форма. Скланенне дзеепрыметнікаў
12. Падагульненне вывучанага

8 клас
1. Азначэнне
2. Абагульняльныя словы пры аднародных
3. Віды аднасастаўных сказаў
4. Сувязь слоў у словазлучэнні
5. Асаблівасці дапасавання і кіравання


2. Дыдактычны і раздатачны матэрыял

9 клас
1. Складаназлучаныя сказы са спалучальнымі сэнсавымі адносінамі
2. Складаназлучаныя сказы. Падагульненне
3. Складаназалежныя сказы. Агульнае паняцце
4. Сэнвсавыя адносіны і сродкі сінтаксічнай сувязі паміж граматычнымі часікамі ў складаназалежным сказе
5. Агульнае паняцце. Складаназалежныя сказы
6. Складаназалежныя сказы з даданай азначальнай часткай
7. Складаназалежныя сказы з даданай дапаўняльнай часткай
8. Складаназалежныя сказы з даданай дзейнікавай часткай

10-11 клас
1. Складаны сказ (падагульненне)
2. Складаназлучаны сказ. Агульнае паняцце пра складаназлучаны сказ
3. Фанетычная сістэма беларускай мовы. Асноўныя паняцці фанетыкі
4. Моцная і слабая пазіцыі гукаў у слове. Фанетычныя законы
5. Арфаэпія. Нормы беларускага літаратурнага вымаўлення
6. Арфаграфія. Прынцыпы беларускага правапісу
7. Фанетыка. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія (падагульненне)
8. Паняцце лексікі. Лексічнае значэнне слова
9. Паняцце лексікі. Лексічнае значэнне слова
10. Лексіка беларускай мовы паводле паходжання
11. Лексіка беларускай мовы паводле паходжання
12. Лексіка беларускай мовы паводле сферы ўжывання і стылістычнай афарбоўкі
13. Лексіка беларускай мовы паводле сферы ўжывання і стылістычнай афарбоўкі
14. Фразеалагізмы. Прыказкі. Афарызмы
15. Лексіка. Фразеалогія (падагульненне)
16. Марфемная будова слова. Мнагазначнасць. Аманімічнасць і сінанімічнасць марфем
17. Словаўтварэнне. Спосабы словаўварэння
18. Словаўтварэнне. Спосабы словаўварэння
19. Марфемная будова слова. Словаўтварэнне (падагульненне)
20. Правапіс суфіксаў прыметнікаў
21. Правапіс асабовых канчаткаў дзеясловаў
22. Правапіс прыслоўяў і блізкіх да іх спалучэнняў
23. Правапіс часціц
24. Падагульненне вывучанага
25. Складаназалежныя скаы (падагульненне)
26. Сказы задасобленымі членамі (падагульненне)
27. Аднасастаўныя сказы (падагульненне)
28. Працяжнік і двукроп’е ў бяззлучнікавых складаных сказах
29. Складаныя сказы з рознымі спосабамі сувязі частак
30. Сказы з адасобленымі членамі (падагульненне)
31. Фанетыка. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія
32. Правапіс канчаткаў назоўнікаў
33. Правапіс суфіксаў прыметнікаў
34. Правапіс канчаткаў назоўнікаў
35. Марфалогія. Сістэма часцін мовы
36. Марфемная будова слова. Словаўтварэнне (падагульненне)


3. Матэрыялы для тэматычнага кантролю

1. Арфаграфія
2. Марфалогія
3. Сінтаксіс

4. Матэрыялы па вывучэнні асобных праграмных тэм

1. Стылі маўлення
2. Лексіка паводле сферы ўжывання
3. Лексіка паводле паходжання
4. Стылістычныя разрады лексікі
5. Лексіка па частотнасці ўжывання
6. Віды сінонімаў
7. Тыпы амонімаў
8. Галосныя і зычныя гукі і літары
9. Прыстаўныя гукі
10. Правапіс галосных у складаных словах
11. Правапіс падвоенных і падоўжаных літар
12. Дзеканне, цеканне
13. Правапіс ь
14. Правапіс апострафа
15. Правапіс спалучэння галосных у запазычаных словах
16. Спосабы словаўтварэння
17. Назоўнік
18. Назоўнікі адушаўлёныя і неадушаўлёныя
19. Назоўнікі рэчыўныя і зборныя
20. Род нескланяльных назоўнікаў
21. Правапіс не(ня0, ні з назоўнікамі
22. Правапіс складаных назоўнікаў
23. Лік назоўнікаў
24. Правапіс суфікса —ск- у прыметніках
25. Правапіс складаных прыметнікаў
26. Правапіс не(ня) з прыметнікамі
27. Правапіс —нн- і —н- у прыметніках
28. Утварэнне прыналежных прыметнікаў
29. Ступені параўнання прыметнікаў
30. Прыметнік
31. Прыслоўе
32. Класіфікацыя лічэбнікаў
33. Ужыванне лічэбнікаў
34. Разрады займеннікаў
35. Правапіс займеннікаў
36. Дзеяслоў
37. Вызначэнне спражэння дзеяслова
38. Лады дзеяслова
39. Пераходныя дзеясловы
40. Правапіс канчаткаў дзеясловваў І спражэння
41. Адрозненне падобных форм дзеяслова
42. Парвапіс не(ня) з дзеясловам
43. Суфіксы дзеясловаў
44. Правапіс прыслоўяў
45. Правапіс не (ня), ні з прыслоўем
46. Дзеепрыслоўе
47. Адасабленне дзеепрыслоўяў
48. Дзеепрыметнік
49. Правапіс не(ня) з дзеепрыметнікамі
50. Залежны стан дзеепрыметніка
51. Стан дзеепрыметнікаў
52. Незалежны стан дзеепрыметнікаў
53. Спосабы перакладу дзеепрыметнікаў
54. Злучнік
55. Прыназоўнік
56. Правапіс некаторых злучнікаў
57. Выклічнік
58. Ужыванне часціц не, ні
59. Часціцы
60. Пабочныя канструкцыі
61. Адасабленне азначэнняў
62. Адасабленне прыдаткаў
63. Парвапіс вялікай літары
64. Працяжнік паміж аднароднымі членамі
65. Знакі прыпынку пры аднародных азначэння
66. Знакі прыпынку пры дзеепрыслоўным звароце
67. Утварэнне дзеепрыслоўяў
68. Віды падпарадкавання ў складаназалежных сказах
69. Бяззлучнікавы сказ
70. Складаназлучаны сказ
71. Складаназалежны сказ
72. Адасабленне
73. Адасабленне-ўдакладненне
74. Злучнікі
75. Пабочныя і ўстаўныя канструкцыі
76. Прыназоўнік
77. Часціцы
78. Дзеяслоў
79. Дзеяслоў і арфаграфія
80. Прыслоўе
81. Утварэнне і правапіс прыслоўяў
82. Дзеепрыметнік
83. Дзеепрыслоўе
84. Лічэбнік
85. Займеннік
86. Правапіс суфіксаў прыметнікаў
87. Складаныя прыметнікі
88. Прыметнік
89. Правапіс канчаткаў прыметнікаў
90. Рознаскланяльныя назоўнікі
91. Назоўнік і арфаграфія
92. Скланенне ўласных назоўнікаў
93. Скланенне назоўнікаў множнага ліку
94. Назоўнік
95. Скланенне назоўнікаў адзіночнага ліку
96. Лексіка
97. Марфалогія
98. Словаўтварэнне
99. Складаныя словы
100. Правапіс падоўжаных зычных
101. Мяккі знак і апостраф
102. Правапіс галосных
103. Правапіс зычных дз, ц, й, ў
104. Просты і складаны сказ
105. Фанетыка
106. Зваротак
107. Простая мова
108. Даданыя члены сказа
109. Аднародныя члены сказа
110. Сінтаксіс
111. Граматычная аснова
112. Раздзелы мовазнаўства
113. Складаны сказ з рознымі відамі сувязі
114. Асаблівасці дапасавання і кіравання ў беларускай мове
115. Працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам
116. Знакі прыпынку пры аднародных членах сказа
117. Складаназлучаныя сказы
118. Бяззлучнікавыя сказы
119. Адасабленне дапаўнення
120. Параўнальны зварот
121. Віды аднасастаўных сказаў
122. Сказ
123. Марфалогія


5. Матэрыял па развіцці мовы

1. Малюнкі
2. Тэксты для перакладаў

 
« Пред.   След. »
Официальный интернет-портал  Президента РБ
Министерство образования РБ
УпрОбрМогОблИсполкома
Отдел образования МГИК
Администрация Октябрьского района г. Могилева.
Детский правовой сайт


© 2009–2017 ГУО «Средняя школа № 34 г. Могилева»
212029, г. Могилев, ул. Габровская, 16. Email: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Размещение в Интернет МГКУП «ЦГИС», г. Могилев. Cвидетельство о регистрации официального сайта.
Статистика посещений сайта
Если вы заметили ошибку в тексте на нашем сайте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter