Герб
Средняя школа № 34 г. Могилева
Познавая самого себя, мы познаем весь мир!
Не проста ў словы я гуляю, на роднай мове размаўляю
«Могилев в лицах»

Музей боевой славы

Совет ТОС  микрозоны № 9

Безопасный маршрут

Центр допризывной подготовки

Первичная организация БРСМ СШ №34Год науки
Паліца 7. Печать E-mail
21.04.2013

6. Матэрыялы па сучасных адукацыйных тэхналогіях

Тэхналогія поўнага засваення ведаў
1. Урок-практыкум «Прыметнік: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, правапіс»
2. Урок-практыкум «Колькасныя лічэбнікі»
3. Урок-практыкум «Ужыванне і правапіс займеннікаў»
4. Урок-практыкум «Спосабы ўтварэння слоў»
5. Урок-практыкум «Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па раздзеле «Лічэбнік»
6. Камбінаваны ўрок «Будова сказа. Галоўныя члены сказа. Неразвітыя сказы»
7. Камбінаваны ўрок «Даданыя члены сказа. Азначэнне»
8. Камбінаваны ўрок «М.Багдановіч. Верш «Зімой»
9. Урок абагульнення ведаў па тэме «Прыметнік»
10. урок-падарожжа «Назоўнік як самастойная часціна мовы»
11. Дзеепрыслоўе. Сэнсава-граматычная і стылістычная роля дзеепрыслоўяў у сказах і тэкстах
12. Урок-практыкум «Адасобленыя члены сказа»

Дальтан-тэхналогія
Дальтан-урок «Дапаўненне. Спосабы яго выражэння і віды»

Гульнёвыя тэхналогіі
1. Урок новых ведаў «Простая і ўскосная мова. Знакі прыпынку ў скаазах з простай і ўскоснай мовай»
2. Урок абагульнення ведаў па тэме «Службовыя часціны мовы»
3. Урок абагульнення ведаў «Марфемная будова слова. Словаўтварэнне»
4. Урок абагульнення ведаў «Жыццё і творчасць К.Крапівы»
5. Урок абагульнення «Падарожжа ў краіну Фанетыка»

Модульная тэхналогія
1. Модульная праграма па тэме «Прыназоўнік»
2. Модульная праграма па тэме «Выклічнік»
3. Модульная праграма па тэме «Спосабы перадачы чужой мовы»

Тэхналогія педагагічнай майстэрні
1. Урок абагульнення ведаў «Я.Маўр. «Шчасце»
2. Урок-майстэрня будучыні «Г.Далідовіч. "Губаты". Без чалавечнасці не будзе вечнасці»
3. Урок-падарожжа «Жыццёвы і творчы шлях В.І. Дуніна-Марцінкевіча»
4. Урок-даследаванне «Сучасная беларуская лірыка. Творчасць Л. Геніюш»

Інфармацыйна-камп’ютарная тэхналогія
1. Інтэграваны ўрок «Ужыванне прыназоўнікаў у рускай і беларускай мовах»
2. Урок падрыхтоўкі да напісання сачынення «Успамін пра маю восень»
3. Факультатыўныя заняткі «Прыслоўе як часціна мовы. Групы прыслоўяў па значэнні»
4. Урок — практыкум «Прыметнік: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, правапіс»

Тэхналогія праблемнага навучання
1. Урок-дослед «Трагедыя сейбіта» (Вобраз Хведара Роўбы ў аповесці В.Быкава «Аблава»)
2. Кабінаваны ўрок «Выкрыццё чыноўніцтва ў п’есе "пінская шляхта". Вобраз Кручкова»
3. Урок-дыялог «Вам хутка ўдалеч, маладыя...»

Тэхналогія калектыўнага асэнсавання
1. Урок пазакласнага чытання «У.Караткевіч. Аповесць «Ладдзя Роспачы»
2. Урок абагульнення ведаў «Дзеепрыслоўе як асобая нязменная форма дзеяслова»
3. Урок абагульнення ведаў «Ужыванне дзеепрыслоўяў і іх сэнсава-стылістычная роля»
4. Грамадскі агляд ведаў па тэме «Прыслоўе»


7. Матэрыялы па падрыхтоўцы да алімпіяды

1. Алімпіядныя заданні. 4 клас
2. Алімпіядныя заданні. 5 клас
3. Алімпіядныя заданні. 6 клас
4. Алімпіядныя заданні. 7 клас
5. Алімпіядныя заданні. 8 клас
6. Алімпіядныя заданні. 9 клас
7. Алімпіядныя заданні. 10 клас
8. Алімпіядныя заданні. 11 клас
9. Зборнік заданняў ІІІ этапу рэспубліканскай алімпіяды па беларускай мове і літаратуры. 9-11 клас. 2006-2010 гады
10. Зборнік «Рыхтуемся да алімпіяды па беларускай мове і літаратуры»
11. Блок заданняў па тэме «Кветкі»
12. Блок заданняў па тэме «Дарога»
13. Блок заданняў па тэме «Лес»
14. Блок заданняў па тэме «Камень»
15. Блок заданняў па тэме «Сінтаксіс»
16. Блок заданняў па тэме «Хто смяецца апошнім»
17. Блок заданняў па тэме «Чорная панна Нясвіжа»
18. Блок заданняў па тэме «Паўлінка»
19. Блок заданняў па тэме «Пінская шляхта»
20. Тэксты для водгукаў 9-11 клас
21. Тэмы вуснага выказвання 9-11 клас
22. Зборнік «Рыхтуемся да алімпіяды па беларускай мове і літаратуры. Вуснае выказванне»
23. Метадычныя рэкамендацыі па падрыхтоўцы да напісання водгуку
24. Конкурсныя заданні па беларускай мове і літаратуры інтэлектуальнай гульні «Буслік»


8. Матэрыялы па падрыхтоўцы да экзаменаў і ЦТ

1. Спіс літаратуры для падрыхтоўкі да ЦТ
2. Рэкамендацыі па падрыхтўцы да ЦТ
3. Рэкамендацыі па выкананню тэстаў
4. Узор запаўнення бланка адказаў
5. Тэст «Арфаэпія»
6. Тэст «Фанетыка»
7. Тэст «Фанетыка. Арфаэпія»
8. Тэст «Складаназалежныя сказы»
9. Тэст «Змены ў правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі»
10. Тэст «Асабовыя канчаткі дзеясловаў»
11. Тэст «Правапіс іншамоўных спалучэнняў галосных»
12. Тэст «Правапіс спалучэння зычных»
13. Тэст «Правапіс е, ё, я»
14. Тэст «Правапіс о, э, а»
15. Тэст «Арфаграфія»
16. Тэст «Фанатыка. Лексіка. Марфалоія. Арфаграфія»
17. Тэст «Ці згодны вы»
18. Тэст. 8 клас
19. Тэст «Займеннік»
20. Тэст «Прыслоўе»
21. Тэст «Лексіка і фразеалогія»
22. Выніковыя тэсты


9. Дыдактычны матэрыял, распрацаваны настаўнікамі

1. Развіццё мовы. 11 клас
2. Ужыванне лічэбнікаў у маўленні. 11 клас
3. Лексіка. Устарэлыя словы. 11 клас
4. Кантрольны дыктант. 8 клас
5. Сінтаксіс і пунктуацыя. 8 клас
6. Сінтаксіс. Словазлучэнне. 5 клас
7. Сінтаксіс. Аднародныя члены сказа. 5 клас
8. Фанетыка. 5 клас


10.У дапамогу настаўніку

1. Мудрыя выказванні
2. Как подготовить современный урок
3. Примерная схема самоанализа урока
4. Фармулёўка мэты ўрока па беларускай мове і літаратуры
5. Анализ проведения урока с позиций здоровьесбережения
6. Памятка для работающих с неуспевающими учениками
7. Парады для самакантролю настаўніка пры выбары аптымальнага тыпу ўрока
8. Як развіваць творчыя здольнасці вучняў
9. Арганізацыйныя формы навучання беларускай мове
10. Фарміраванне ў школьнікаў матывацыі да навучання на ўроках беларускай мовы і літаратуры
11. Памятка для учителей. Работа со слабоуспевающими учениками на уроках
12. Алгоритм работы с неуспевающими и слабоуспевающими учениками
13. Памятка. Вызначэнне склонаў назоўніка
14. Скланенне некаторых прозвішчаў
15. У дапамогу юнаму лінгвісту. Правапіс е, ё — я. Правапіс у — ў
16. Памятка. Як стаць граматным
17. Узоры выканання фанетычнага разбору слова
18. Агульны план адказу на пытанне аб значэнні творчасці пісьменніка
19. Роды мастацкай літаратуры
20. 170 назоўнікай беларускай мовы
21. Памятка. Вучым тлумачыць назву мастацкага твора
22. У дапамогу юнаму лінгвітсу. Правапіс о, э — а
23. Памятка. Вучымся чытаць выразна
24. Памятка. Шматаспектны аналіз мастацкага твора
25. Памятка. Як стаць граматным
26. Як пісаць сціслы пераказ тэксту
27. План-алгарытм аналізу верша
28. Памятка. Як пісаць сачыненне
29. Памятка. Як працаваць над арфаграфічнымі памылкамі
30. Памятка. Апісанне знешнасці
31. Памятка. Водгук на кнігу
32. Памятка. Рэцэнзія на кнігу

 
« Пред.   След. »
Официальный интернет-портал  Президента РБ
Министерство образования РБ
УпрОбрМогОблИсполкома
Отдел образования МГИК
Администрация Октябрьского района г. Могилева.
Детский правовой сайт


© 2009–2017 ГУО «Средняя школа № 34 г. Могилева»
212029, г. Могилев, ул. Габровская, 16. Email: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Размещение в Интернет МГКУП «ЦГИС», г. Могилев. Cвидетельство о регистрации официального сайта.
Статистика посещений сайта
Если вы заметили ошибку в тексте на нашем сайте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter