Герб
Средняя школа № 34 г. Могилева
Познавая самого себя, мы познаем весь мир!
Не проста ў словы я гуляю, на роднай мове размаўляю
«Могилев в лицах»

Музей боевой славы

Совет ТОС  микрозоны № 9

Безопасный маршрут

Центр допризывной подготовки

Первичная организация БРСМ СШ №34Год науки
Паліца 12. Слоўнікі Печать E-mail
22.04.2013

1. Бардовіч А. М., Шакун Л. М. Марфемны слоўнік беларускай мовы
2. Баршчэўская А. Л., Баршчэўскі Л. П. Арфаграфічны слоўнік беларускай мовы (новая рэдакцыя)
3. Баханькоў А. Я., Гайдукевіч І. М., Шуба П. П. Тлумачальны слоўнік беларускай мовы
4. Беларуска-рускі слоўнік пад рэд. АН БССР К. К. Крапівы
5. Ільіна Р. П. Кароткі фразеалагічны слоўнік вучня
6. Киселёв И. А. Русско-белорусский фразеологический словарь
7. Лепешаў І. Я. Этымалагічны слоўнік фразеалагізмаў
8. Лепешаў І. А., Якалцэвіч М. Я. Слоўнік беларускіх прыказак
9. Николаева О. М., Трухан Т. Н. Краткий современный русско-белорусский словарь для школьников
10. Прыгодзіч М. Р. Асобна, разам, праз дэфіс (слоўнік-даведнік)
11. Рагойша В. П. Паэтычны слоўнік
12. Русско-белорусский словарь (1ч.: А — Л, 2ч.: Л — П, 3ч.: П — Я)
13. Ялынцава І. У. Слоўнік літаратуразнаўчых тэрмінаў

Электронныя дапаможнікі

Дыск № 1. Прэзентацыі да ўрокаў беларускай літаратуры
1. Адам Міцкевіч i Беларусь
2. Акадзь Куляшоў. «Бывай, абуджаная сэрцам, дарагая...»
3. Алена Васілевіч. Апавяданне «Сябры»
4. Васіль Быкаў
5. Васіль Быкаў. Біяграфія
6. Васіль Быкаў. Выпрабаванне вайной (па аповесці «Жураўліны крык»)
7. Васіль Быкаў. Маральна-этычная праблематыка аповесці Васіля Быкава «Знак бяды»
8. Васіль Быкаў. Урок-памяць Не карайце маўчаннем (па аповесці «Аблава»)
9. Верлiбры Максiма Танка
10. Вусны часопіс па аповесці «Жыццё Еўфрасінні Полацкай»
11. Вывучэнне ўрыўка з Летапісу вялікіх князёў літоўскіх. «Пахвала вялікаму князю Вітаўту»
12. Дзядзька-кухар (урывак з паэмы Якуба Коласа «Новая зямля»)
13. Драма народнага жыцця ў трылогіі І.Мележа «Людзі на балоце». Паглыбленне паняцця пра стыль пісьменніка. Абагульняючы ўрок
14. Жыціе Ефрасінні Полацкай. Асноўныя этапы жыцця беларускай асветніцы
15. Загадкі
16. Казка
17. Камедыя Кандрата Крапівы «Хто смяецца апошнім»
18. Кандрат Крапіва — байкапісец
19. Кастусь Каліноўскі
20. Кузьма Чорны
21. Леанід Дранько-Майсюк
22. Легенды
23. Максім Багдановіч. Выяўленне любові да Радзімы і волі ў вершы М.Багдановіча «Слуцкія ткачыхі»
24. Максім Багдановіч. Сямейны альбом
25. Матчынай зямлi карэннi нiколi не адпусцяць нас. Па рамане Iвана Мележа «Людзi на балоце»
26. Мікола Гусоўскі
27. Міхась Скобла «Еўфрасіння Полацкая». Сяргей Тарасаў «Фрэскі» Паэтызацыя аўтарамі слаўнага імя і духу
28. Міхась Скобла. Верш «Еўфрасіння Полацкая», Сяргей Тарасаў. Урывак з апавядання «Фрэскі»
29. Паняцце пра эпоху Адраджэння. Жыццё і творчасць Фр.Скарыны
30. Пімен Панчанка
31. Прыказкі
32. Прыкметы і павер’і
33. Рыгор Барадулін. Жыццё і творчасць
34. Творчая асоба Ніны Мацяш
35. Урок — педагагічная майстэрня па творчасці А.Куляшова ў 11 класе
36. Францішак Багушэвіч. Жыццё і творчасць
37. Францішак Багушэвіч. Жыццяпіс
38. Якуб Колас. Паэма "Новая зямля".Творчая гiсторыя.Народны побыт i прырода ў творы
39. Жыццё В. Быкава
40. Па старонках сямейнага альбома М. Багдановіча
41. Выяўленне любові да Радзімы і волі ў вершы М. Багдановіча «Слуцкія ткачыхі»
42. Францішак Багушэвіч (2)
43. Р. Барадулін
44. Урок-памяць «Не карайце маўчаннем» (па аповесці В. Быкава «Аблава»
45. Васіль Быкаў
46. Маральна-этычная праблематыка аповесці В. Быкава Знак Бяды"
47. Выпрабаванне вайной (па аповесці В. Быкава «Жураўліны крык»
48. Мікола Гусоўскі
49. Л. Дранько-Майсюк
50. Еўфрасіння Полацкая
51. Жанчыны ў гісторыі Беларусі (вусны часопіс па аповесці «Жыццё Е. Полацкай»)
52. «Жыціе Е. Полацкай» (асноўныя этапы жыцця беларускай асветніцы)
53. Асоба Кастуся Каліноўскага
54. К. Крапіва — байкапісец
55. Камедыя К. Крапівы «Хто смяецца апошнім» (драма як род літаратуры)
56. А. Куляшоў «Бывай»
57. Пасляваенная творчасць А. Куляшова. Лірыка 60-х гадоў
58. Абагульняльны ўрок па «Палескай хроніцы» І. Мележа
59. Адам Міцкевіч і Беларусь
60. П. Панчанка
61. Урывак з Летапісу вялікіх князёў літоўскіх «Пахвала вялікаму князю Вітаўту»
62. Паняцце пра эпоху Адраджэння. Жыццё і творчасць Францыска Скарыны
63. Верлібры М. Танка
64. А. Васілевіч. Апавяданне «Сябры»
65. «Над зямлёю шугае верасень»
66. Запрашаем у тэатр. Я. Купала «Паўлінка»

Прэзентацыі да ўрокаў беларускай мовы
1. Аднасастаўныя сказы
2. Аднасастаўныя сказы. Тэставае заданне
3. Амонімы
4. Бяззлучнікавыя сказы
5. Галоўныя члены сказа
6. Двухсастаўныя сказы
7. Дзеепрыметнік
8. Дзеепрыметник. Падагульненне и систэматызацыя
9. Дзеепрыслоўе
10. Дзеепрыслоўе як дзеяслоўная форма
11. Дзеяслоў
12. Дзеяслоў. Канчаткі дзеясловаў
13. Дзеяслоў. Паўтарэнне і абагульненне
14. Займеннік
15. Займеннік (падагульненне і сістэматызацыя вывучанага)
16. Злучнік
17. Злучнікі. Злучальныя і падпарадкавальныя злучнікі
18. Злучнікі. Класіфікацыя і правапіс злучнікаў
19. Змены ў правілах беларускай арфаграфіі
20. Знакі прыпынку ў сказах са звароткамі
21. Знакі прыпынку ў складаных сказах з рознымі спосабамі сувязі частак
22. Лексіка. Падагульненне
23. Лічэбнік
24. Марфалагічны разбор дзеепрыметніка
25. Марфеміка
26. Назоўнік
27. Няпоўныя сказы
28. Прыметнік
29. Прыназоўнік
30. Прыслоўе
31. Прыслоўе. Абагульненне па тэме
32. Сінтаксічныя канструкцыі з чужой мовай
33. Сказы з адасобленымі членамі
34. Сказы з аднароднымі членамі
35. Сказы з параўнальнымі зваротамі
36. Сказы са звароткамі, пабочнымі словамі
37. Складаназалежны сказ
38. Складаназалежныя сказы
39. Складаназалежныя сказы з сузалежным, паслядоўным і змешаным падпарадкаваннем
40. Складаназлучаныя сказы
41. Складаны сказ. Коска паміж часткамі складанага сказа
42. Складаныя сказы
43. Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі частак
44. Словазлучэнне
45. Словы-сказы
46. Сродкі сувязі частак ў складаназлучаных сказах
47. Ступені параўнання прыметнікаў
48. Тыпы аднасастаўных сказаў
49. Фразеалагізмы (прэзентацыя)
50. Часціца
51. Складаназалежны сказ
52. Фразеалагізмы
53. Тыпы аднасастаўных сказаў
54. Ступені параўнання прыметнікаў
55. Сродкі сувязі частак у складаназлучаных сказах
56. Складаназалежны сказ. Коска паміж часткамі складаназалежнага сказа
57. Складаназалежныя сказы з сузалежным, паслядоўным і змешаным падпарадкаваннем
58. Сказы з аднароднымі членамі
59. Прыметнік
60. Паўтарэнне і абагульненне ведаў па тэме «Дзеяслоў»
61. Лексіка. Урок абагульнення і паўтарэння
62. Марфалагічны разбор дзеепрыметніка
63. Правапіс канчаткаў дзеясловаў
64. Знакі прыпынку ў сказах са звароткамі
65. Знакі прыпынку ў складаных сказах з рознымі спосабамі сувязі частак
66. Злучальныя і падпарадкавальныя злучнікі, іх ужыванне
67. Злучнік. Класіфікацыя і правапіс злучнікаў
68. Галоўныя члены сказа
69. Падагульненне і сістэматызацыя па тэме «Дзеепрыметнік»
70. Аднасастаўныя сказы
71. Дзеепрыметнік як дзеяслоўная форма
72. Абагульненне вывучанага па тэме "Прыслоўе"\
73. Сінтаксіс і пунктуацыя. Сінтаксічныя канструкцыі з чужой мовай
74. Словазлучэнне
75. Складаныя сказы
76. Складаназлучаныя сказы
77. Складаназалежныя сказы
78. Сказы са звароткамі, пабочнымі словамі
79. Сказы з параўнальнымі зваротамі
80. Сказы з аднароднымі членамі
81. Сказы з адасобленымі членамі
82. Прыслоўе
83. Прыназоўнік
84. Прыметнік
85. Няпоўныя сказы
86. Назоўнік
87. Словаўтварэнне і арфаграфія
88. Лічэбнік
89. Злучнік
90. Займеннік
91. Дзеяслоў
92. Дзеепрыметнік
93. Бяззлучнікавыя складаныя сказы
94. Аднасастаўныя сказы
95. Падарожжа па краіне «Займеннік» (падагульненне і сістэматызацыя вывучанага)
96. Адназначныя і мнагазначныя словы

Дыск № 2. Электронныя кнігі
Дапаможнікі па беларускай літаратуры
1. А.Э. Астраух. Гісторыя беларускай літаратуры (пачатак ХХ ст.)
2. А.Э. Астраух. Рыгор Барадулін і сучасная беларуская лірыка
3. Адам Міцкевіч і Беларусь
4. Васіль Быкаў. Доўгая дарога дамоў
5. В. Рагойша. Паэтычны слоўнік
6. Слоўнік літаратуразнаўчых тэрмінаў

Дапаможнікі па беларускай мове
1. Беларуская мова. У 2 ч. Ч. 1
2. Беларуская мова. У 2 ч. Ч. 2
3. Бурак Л.І. Сучасная беларуская мова
4. Зборнік падрыхтоўкі да алімпіяды па беларускай мове
5. В.В. Маршэўская. Сучасная беларуская мова. Сінтаксіс
6. І.Я. Лепешаў. Сучасная беларуская літаратурная мова праблемы выкладання
7. І.Я. Лепешаў. Чаму мы так гаворым
8. Р.С. Леановіч. Беларуская мова сінтаксіс словазлучэння і простага сказа
9. Я.Н. Марозава. Марфалогія. Дзеяслоў. Дзеепрыметнік. Дзеепрыслоўе. Прыслоўе.
10. Я.Н. Марозава. Марфалогія. Частка 1. İменныя часціны мовы
11. Я.Н. Марозава. Марфеміка. Тэарэтычныя асновы, заданні, узоры разбору, тэсты
12. Я.Н. Марозава. Рыхтуемся да цэнтралізаванага тэсціравання
13. Я.Н. Марозава. Словаўтварэнне. Тэарэтычныя асновы, узоры разбору, тэсты, кантрольная работа
Слоўнікі
1. А. Булыка. Беларуска-рускі слоўнік для школьнікаў
2. В. Рагойша. Паэтычны слоўнік
3. І. Шкраба. Самабытнае слова
4. Руска-беларускі слоўнік. У 3-ох тамах. Том 1
5. Руска-беларускі слоўнік. У 3-ох тамах. Том 2
6. Руска-беларускі слоўнік. У 3-ох тамах. Том 3
7. Слоўнік беларускай мовы
8. Слоўнік лексічных формаў
9. Слоўнік літаратуразнаўчых тэрмінаў
10. Тлумачальны слоўнік беларускай мовы
11. Этымалагічны слоўнік беларускай мовы 1-11

Дыск № 3. Камп’ютарная праграма-трэнажор па ЦТ

Дыск № 4. Рэспубліканская праграма па падрыхтоўцы да ЦТ

Дыск № 5. Праграма «Камп’ютарнае навучанне беларускай мове»

Дыск № 6. Аўдыятэка. Творы беларускіх пісьменнікаў
1. Багдановіч М. Беларусь
2. Багдановіч М. Жывеш не вечна чалавек
3. Багдановіч М. Зімовая дарога
4. Багдановіч М. Зімой
5. Багдановіч М. Летапісец
6. Багдановіч М. Прывет, табе жыццё
7. Багдановіч М. Раманс (Зорка Венера)
8. Багдановіч М. Санет (Паміж пяскоў...)
9. Багдановіч М. Слуцкія ткачыхі
10. Багдановіч М. Маладыя гады
11. Багдановіч М. Я хацеў бы спаткацца...
12. Багдановіч М. Маці
13. Багдановіч М. Маёвая песня
14. Багдановіч М. Вечар на захадзе
15. Вялюгін А. Спелы бор
16. Гілевіч Н. Дзённік
17. Гілевіч Н. Добрыя людзі
18. Гілевіч Н. Калі ліхое насланнё
19. Гілевіч Н. Мой гнеў прарос са слёз
20. Гілевіч Н. Мой кароткі адказ
21. Гілевіч Н. Пра песню і суддзяў
22. Гілевіч Н. Ты кпіш з маіх пакут
23. Гілевіч Н. Што я думаў
24. Караткевіч У. Дзяўчына пад дажджом
25. Караткевіч У. Кнігі
26. Караткевіч У. Матчына душа
27. Караткевіч У. На Беларусі Бог Жыве
28. Караткевіч У. Быў. Ёсць. Буду
29. Крапіва К. Дыпламаваны баран
30. Куляшоў А. Плылы, цалавалася хмара...
31. Купала Я. Мужык
32. Купала Я. Роднае слова
33. Купала Я. Спадчына
34. Купала Я. Тутэйшыя
35. Купала Я. Я не паэт
36. Купала Я. Мая вера
37. Макаенак А. Святая прастата
38. Мележ І. Людзі на балоце

Дыск № 7. Аўдыятэка. Вусная народная творчасць. Беларускія народныя казкі
1. Аб каралевічу чараўніку
2. Аб ведзьме як сына жаніла
3. Іван пракрасны
4. Каваль і аднавокае гора
5. Кот і дурань
6. Мал малышок
7. Падчарыца і чорт
8. Сястра беларучка
9. Сіні кажушок
10. Сынок з кулачок
11. З рога ўсяго многа
12. Бык і ваўкі
13. Каза ў арэхах
14. Воўк, Змітрок, кабыла і баран
15. Зайкіна хатка
16. Асцярожны пасланец
17. Дурныя людцы
18. Ілья і Пятрок

Дыск № 8. Пазакласныя мерапрыемствы
1. Віктарына «Моўныя скарбы роднага краю»
2. Вечарына «Ён і сёння з намі, наш Купала»
3. Віктарына «Выдатныя дзеячы Беларусі»
4. Віктарына. Іван Мележ. «Людзі на балоце»
5. Гульня «Скарагаворкі»
6. Гульня па творчасці Янкі Купалы і Якуба Коласа
7. Гульня-конкурс па творчасці Янкі Купалы
8. Гульня-падарожжа «Беларусь — краіна маёй будучыні»
9. Інтэлектуальнае шоу «Адзін супраць усіх»
10. Крыжаванка «Новая Зямля» Якуба Коласа
11. Крыжаванка «Жыцце і творчасць Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча»
12. Лінгвістычная гульня «Краіна загадак»
13. Лінгвістычны конкурс. 9 клас. Беларуская мова і літаратура
14. Лінгвістычны турнір. 5 клас
15. Лінгвістычны турнір. 6 клас
16. Лінгвістычны турнір. 7 клас
17. Лінгвістычны турнір. 8 клас
18. Літаратурная віктарына. Васіль Быкаў. Жыццё і творчасць
19. Літаратурная віктарына
20. Жыццё і творчасць Максіма Багдановіча
21. Літаратурная гульня «Хто хоча стаць дзесяцібальнікам?»
22. Моўная Віктарына. «Што я ведаю аб прыродзе сваёй краіны»
23. Літаратурна-гістарычная гульня «Поле цудаў»

Дыск № 9. Пазакласныя мерапрыемствы
1. Успамін аб мінулым
2. Гульня «Хто жадае стаць выдатнікам»
3. Вандроўка па родным краі
4. Гульня «Хто жадае стаць міліянерам»
5. Пазакласнае мерапрыемства «Мая Беларусь»
6. Мая Радзіма — Беларусь. Гістарычная гульня
7. Урок-падарожжа «Брэсцкая крэпасць-герой»
8. Гульня-расповед «Масленіца»
9. Свята «Гуканне вясны»
10. Лінгвістычны аўкцыён «Беларускі кірмаш»
11. Літаратурна-музычная кампазіцыя «Хто мы? Мы — беларусы»
12. Гульня-падарожжа ў мінулае «Што ты ведаеш пра зямлю, на якой жывеш?»
13. «Поле цудаў» у гасцях у беларускай мовы
14. «Запрашаем на кірмаш»
15. Свята «Масленіца»
16. Літаратурная гадзіна «Чараўнік паэтычнай стыхіі»
17. Інтэлектуальная гульня «Каляндар ведаў»
18. КВЗ «Беларуская мова з задавальненнем»
19. Літаратурны мантаж «Радзіма мая дарагая»
20. Завочнае падарожжа «Зямля, дзе пачаўся твой лёс»
21. Конкурс інтэлектуалаў «Краязнаўчы калейдаскоп»
22. Конкурс чытальнікаў
23. Інсцэніроўка «Цар Ірад»
24. Гульня «Адзін за ўсіх, усе за аднаго»
25. Конкурс прыказак і прымавак
26. Урок спаборніцтва «Зямля бацькоў — мая зямля»
27. Класная гадзіна «Твая зямля, твая Радзіма названа светла — Беларусь!»
28. Інфармацыйна-музычная гадзіна, прысвечаная М.Багдановічу

Дыск № 10. Фільматэка. Анімацыйныя фільмы
1. Казка пра неразумнае птушаня
2. Каму чорт дзіця калыша
3. Чаго на свеце не здараецца
4. Чатыры струны
5. Аповесць мінулых гадоў
6. Беларускія прыказкі

Дыск № 11. Фільматэка
1. «Дзікае паляванне караля Стаха»
2. «Чорны замак Альшанскі»

Дыск № 12. Фільматэка
1. Альпійская балада"
2. «Знак бяды»
3. «Абеліск»
4. «Трэцяя ракета»

Дыск № 13. Фільматэка
«Людзі на балоце» (І частка)

Дыск № 14. Фільматэка
«Людзі на балоце» (ІІ частка)

Дыск № 15. Тэлеўрокі
1. Багушэвіч Ф. Ад імя свайго народа
2. Багдановіч М. Паэзія. «Цвяток радзімы»
3. Колас Я. Па старонках паэмы «Новая зямля»
4. Панчанка П. Паэзія. Размова з сучаснікам

Дыск № 16. Тэлеўрокі
1. Быкаў В. «Жураўліны крык»
2. Гарэцкі М. і яго творчасць
3. Міцкевіч і яго час
4. Грахоўскі С. Чалавеку патрэбна не слава

Дыск № 17. Фанатэка. «Песняры»
1. Дзе была вуціца...
2. Александрына
3. Белавежская пушча
4. Беларусія
5. Бялявая, чарнявая...
6. А ў полі вярба
7. У цёмным лесе
8. Каляда
9. Марыся
10. Машанька
11. Мой родны кут
12. Ой, дзе ж мы хадзілі
13. Алеся
14. Па ваду ішла
15. Саўка да Грышка
16. Сардэчная дзяўчына
17. Стаіць вярба
18. Хлопец пашню паша
19. Бывайце здаровы
20. Каб любіць Беларусь
21. Касіў Ясь канюшыну
22. Рушнікі

Дыск № 18. Фанатэка. Іна Афанасьева. Ірына Дарафеева
1. Каханне
2. Варажба
3. Мы знойдзем рай
4. Я вымалю цябе
5. Сарамлівая дзяўчына
6. Акрыляй
7. Спадчына

Дыск № 19. Фанатэка. «Сябры»
1. Белоруссия
2. Есть на свете ты
3. Бацькоўскі зруб
4. Не моя — чужая
5. Судьба — дорога
6. Белоруссия
7. Мая дарога
8. Жураўлi лятуць
9. Гимн Земле
10. Здрастуй, друже
11. Гуляць дык гуляць !
12. Алеся
13. Сто год! (Сто лет)
14. Чарнобыль
15. Лягу прылягу
16. Родная деревня

Дыск № 20. Фанатэка. «Верасы»
1. Беларусія
2. Завіруха
3. Калыханка
4. Чырвоныя макі
5. Малінаўка
6. Родны мой горад
7. Яблынька
8. Травы дзяцінства

Дыск № 21. Фанатэка. «Беларускія песняры»
1. Александрына
2. Жалейка
3. Ночка цёмная
4. Рэкрут
5. Біла дзеўку маці
6. Лявоніха
7. Алеся
8. Чарнявая
9. А ў полі бяроза
10. Жураўлі на Палессе ляцяць
11. Зорка Венера
12. Мой родны кут
13. Мяцеліца
14. Сівы конь
15. Нарач
16. Родная мова
17. Спадчына

Дыск № 22. Фанатэка. «Медуніца»
1. Дзе мы хадзілі
2. Вянок жніўных песен
3. Крупіцкая кадрыля
4. Братка-беларус
5. Ой, не цвіце ў садочку вішня
6. Хадзіла-блудзіла
7. Ой, павей буйны вецярочак
8. Магілёўскія найгрышы
9. Ішоў казак дарогаю
10. Ой, рана сонейка зайграла
11. Песня пра кума
12. Там, дзе рачулка бяжала
13. Паехала каляда
14. Беларускія найгрышы
15. Ночы, мае ночушкі
16. Сонейка на небе

Дыск № 23. Фанатэка. К.Мацярынка. Рамансы

Дыск № 24. Фанатэка. С. Кундзянок. Музычныя п’есы

Дыск № 25. Фанатэка. М.Агінскі. Паланезы

Дыск № 26. Фанатэка. Зборнік класічнай музыкі (І)

Дыск № 27. Фанатэка. Зборнік класічнай музыкі (ІІ)

Дыск № 28. Фанатэка. Зборнік музыкі з кінафільмаў

Дыск № 29. Ілюстрацыйны матэрыял. Мастацкія і архітэктурныя шэдэўры Беларусі

Дыск № 30. Ілюстрацыйны матэрыял. Магілёў. Гісторыя і факты

Дыск № 31. Ілюстрацыйны матэрыял. Відэафільм «Гэта мой горад Магілёў»

Дыск № 32. Ілюстрацыйны матэрыял. Відэафільм «Хатынь»

Дыск № 33. Прэзентацыя «Абарона г. Магілёва»

Дыск № 34. Метадычная капілка. Раённы семінар «Літаратурнае краязнаўства як сродак патрыятычнага выхавання вучняў» (СШ № 6)

Дыск № 35. Метадычная капілка. Раённы семінар «Магчымасці факультатыўных заняткаў» (СШ № 5)

Дыск № 36. Метадычная капілка. Вялікая энцыклапедыя Кірыла і Мяфодзія

Дыск № 37. Метадычная капілка. Матэрыял па творчасці У. Карызны, С. Грахоўскага, Я. Янішчыц

Дыск № 38. Метадычная капілка. Матэрыял па творчасці А. Бачылы, М.Гарэцкага, Я. Маўра

 
« Пред.   След. »
Официальный интернет-портал  Президента РБ
Министерство образования РБ
УпрОбрМогОблИсполкома
Отдел образования МГИК
Администрация Октябрьского района г. Могилева.
Детский правовой сайт


© 2009–2017 ГУО «Средняя школа № 34 г. Могилева»
212029, г. Могилев, ул. Габровская, 16. Email: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Размещение в Интернет МГКУП «ЦГИС», г. Могилев. Cвидетельство о регистрации официального сайта.
Статистика посещений сайта
Если вы заметили ошибку в тексте на нашем сайте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter